Rzeka Kacza to „największy”, naturalny ciek wodny na terenie Gdyni.

Rzeki, potoki, kanały

Zgodnie z art. 9 Prawa Wodnego (Dz. U. 01.115.1229) przez pojęcie naturalny ciek wodny rozumie się rzeki, strugi i strumienie oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi korytami. Rzeki, potoki i strumienie znajdujące się w obrębie KZG „Dolina Redy i Chylonki” należą do dorzecza Przymorza rozciągającego się wąskim pasem od ujścia Odry do Żuław Wiślanych. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2002 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. 02. 232.1953) rzeki omawianego obszaru należą do regionu wody Dolnej Wisły.

Sieć rzeczna na terenie Związku jest dosyć skromna. Często niewielkie potoki tworzą się okresowo podczas większych opadów i zajmują niewielkie dolinki w strefie krawędziowej wysoczyzn Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego. Część stałych większych lub mniejszych rzek i potoków (Reda, Kacza, Zagórska Struga, Potok Chyloński, Kolibianka, Swelinia, Kamienny Potok) wpływa bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej, inne są dopływami większych cieków wodnych. Można tu wymienić trzy główne rzeki o największych dorzeczach, są to: Reda, Zagórska Struga i Kacza. Poniżej podane są największe cieki ze swoimi dopływami.

Dorzecze Kaczej

Kacza

  • Wysokość położenia źródła – 157 m.n.p.m
  • Długość – 14,8km
  • Średni spadek – 10,6%o
  • Szerokość koryta (odcinek środ.) – ok. 1m
  • Głębokość (odcinek środ.) – 0,5m
  • Powierzchnia zlewni – 53,8km2

Charakterystyka:
Kacza jest największym potokiem przepływającym przez Gdynię . W górnym odcinku jej biegu rzeka płynie powoli i leniwie, dopiero na odcinku środkowym, gdzie spadki są znaczne, przybiera charakter potoku górskiego. Wypływając z terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Kacza przepływa przez jeden z gdyńskich rezerwatów przyrody – ” Kacze Łęgi ” w miejscu tym dochodzi do niej największy dopływ Źródło Marii. Zasila on Kaczą na tyle, że w przeszłości była wykorzystywana do poruszania turbin młynów. Największe wartości przepływu notowane są z początkiem wiosny. Ten pozornie spokojny potok miał w swojej historii kilka niewiarygodnie dużych wezbrań. W okresie międzywojennym aż trzykrotnie zanotowano takie wezbrania, z których największe pojawiło się 16 i 17 maja 1937 roku. Według opracowania Wagnera z 1937 roku „O skutkach katastrofalnego opadu pod Gdynią w dniach 16 i 17 maja 1937 r.” wezbrane wody Kaczej spowodowały zniszczenie sześciu mostów i trzech młynów. Rozmytych zostało również pół kilometra dróg, a na pobliskich polach i ogrodach osadziła się warstwa piasku i mułu dochodząca do 2 metrów miąższości. Przeprowadzone wówczas pomiary wykazały, że przepływ mierzony w Orłowie wynosił aż 111 m3/s, przy średnim rocznym przepływie wynoszącym około 10,6%o. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w 1957 roku. Niski stan wody w korycie Kaczej występuje zazwyczaj w pełni lata.

Kacza_1 Kacza_2 Marco

Na terenach leśnych rzeka swobodnie meandruje, dopiero po wpłynięciu w obszar dzielnicy gdyńskiej Mały Kack jej koryto jest uregulowane. Na tym odcinku potok przepływa przez rozległą Dolinę Kaczej, w której znajduje się również jedno z gdyńskich ujęć wody – „Sieradzka”. W dalszym biegu rzeka przecina Obniżenie Redłowskiej i przepływając przez willową dzielnicę Orłowo uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Dzięki skanalizowaniu w ostatnich latach dzielnic Orłowo i Mały Kack stan wody w Kaczej nieznacznie się poprawił. Miało to bezpośredni wpływ na czystość wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej.

rzeki_potoki_kanaly4

Meandry_leśne_1 Meandry_leśne

Dbajmy o Naszą rzekę, by nikt już nie odprowadzał do niej ścieków, fekalii z szamb. Niestety zdarza się to do dziś 🙁
Ostatnie dwie interwencje Radnego z Orłowa dotyczyły zrzutów ścieków z Witomina jak i w dniu 25 czerwca 2016 o godz. 19.29, kolejne zgłoszenie do Straży Miejskiej zrzutu wypływającego z „nowej rury” zdawczej ( kanalizacja deszczowa ) przy mostku Kurpiowska.

Link źródłowy:

Komunalny Związek Gmin.