OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo…

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyło
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (…)

(…) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo
w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwyci
ęstwa, obejmującego obszar,
którego granice przebiegaj
ą następująco:
od zachodu i północy – wzdłuż zachodniej i północnej linii rozgraniczającej ronda im. Macieja Brzeskiego,
zachodniej linii rozgraniczaj
ącej ul. Łużyckiej, północnej granicy działek: nr 855, nr 859, nr 860, nr 866, nr 874
i nr 876 (obr
ęb 0019) i przedłużenia tej granicy do działki nr 4 (obręb 0025) i wzdłuż wschodniej granicy tej
działki do północnej linii rozgraniczaj
ącej terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego cz
ęści dzielnicy Redłowo w Gdyni, terenu byłej zajezdni komunikacji miejskiej pod
poszerzenie ul. Stryjskiej (04 KZ 1/2, (2/2)),
od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek: nr 177, nr 23, nr 24, nr 25 i nr 118 (obręb 0025),
od południa – wzdłuż południowych granic działek: nr 95, nr 17, nr 18 i nr 19 (obręb 0025), wschodniej granicy
działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 120, południowej granicy działek nr 175 (obr
ęb 0025) i działek nr 1057, nr 1060,
nr 1028 (obr
ęb 0019) i wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Stryjskiej (..)

1409_Stryjska_rysunek planu wyłożenie12.03_03.04

1409_Stryjska_tekst planu wyłożenie 12.03_03.04

1409_2102_Ogłoszenie o wyłożeniu