Statut Dzielnicy Maly Kack

Statut Dzielnicy Mały Kack

Uchwala Nr XXIII/503/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack.

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Dzielnicy Mały Kack w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.

§2

Traci moc uchwala Nr III/32/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack.

§3

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Pełna treść statutu do pobrania tutaj.