Regulamin utrzymania porządku

1/13
Uchwała Nr XX/480/08 (fragmenty)
Rady Miasta Gdyni z 28 maja 2008r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
Na podstawie oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236/2005 poz. 2008 ze zm.) Rada
Miasta Gdyni uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdyni i obowiązuje właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
– o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,
– o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001r.,
– o zuŻytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r.,
– o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,

[…]
§ 2
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie oraz na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości czystości i porządku. Obowiązek ten wykonywany jest między innymi poprzez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regułami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zawarcia umowy na odbiór z terenu nieruchomości odpadów komunalnych gromadzonych w sposób opisany w regulaminie, z firmą wywozową posiadającą wydane przez Prezydenta miasta Gdyni zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) przechowywania dokumentów (umów i opłaconych faktur) potwierdzających korzystanie z usług firm wywozowych przez okres ostatnich 12 miesięcy i okazywania ich na Żądanie Straży Miejskiej,
3) zmniejszania objętości powstałych na terenie nieruchomości odpadów,
4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki dostarczone w ramach umowy zawartej z firmą wywozową za odbiór odpadów komunalnych, w tym przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów w ilości odpowiedniej do potrzeb, przy czym:
a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej gromadzenie odpadów surowcowych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) odbywa się w systemie workowym lub pojemnikowym,
b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej jeden zestaw pojemników na odpady surowcowe (plastik, makulatura, szkło) winien przypadać na nie więcej niż 500 obsługiwanych mieszkańców, przy czym wskazane jest korzystanie z tych samych pojemników przez sąsiadujące wspólnoty (na zasadzie umowy o której mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu),
5) utrzymywania czystości w pergoli śmietnikowej i jej otoczeniu,
6) zapewnienia w każdej pergoli śmietnikowej miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (plastik, makulatura, szkło), przy czym pergola śmietnikowa winna posiadać następujące parametry:
a) pomieszczenie ze ścianami lub,
b) wyodrębnione pomieszczenie w budynku, mające podłogi zmywalne, wentylację
grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie.
7) zbierania odpadów w szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach o pojemnościach od 0,11m3 do 10m3 oraz workach o pojemności do 0,11m3 przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu, korzystania z pojemników i/lub worków na poszczególne rodzaje segregowanych odpadów zgodne z ich przeznaczeniem,
9) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów, jak również możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do wywozu tych odpadów,
10) podpisania umowy z właścicielem innej nieruchomości na ustawienie na niej pojemników w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach.

Rozdział 3
Zakres selektywnego zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych
§ 4
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów do osobnych pojemników lub worków, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
§ 5
1. Odpady z tworzyw sztucznych, makulatury i szkła zbierane w sposób selektywny, z uwagi na technologię umożliwiającą rozdzielenie w sortowni na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, mogą być gromadzone w jednym pojemniku lub worku.
2. Odpady ze szkła i tworzyw sztucznych winny być gromadzone w pojemnikach i/lub workach po ich opróżnieniu z płynów i innych substancji, z zastrzeżeniem § 9.
§ 6
Odpady wielkogabarytowe winny być odbierane:
1) w trakcie „wystawek” organizowanych przez miasto i na jego koszt w terminie przewidzianym harmonogramem, przy czym odpady muszą być wystawione w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu i odbierane przez firmę wywozową,
2) w trakcie „wystawek” organizowanych przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych na ich koszt, wg zasad określonych w umowie zawartej z firmą wywozową w ramach opłaty pobieranej za odbiór odpadów komunalnych,
3) na zgłoszenie i za dodatkową opłatą.
§ 7
Odpady odzieży i tekstyliów winny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
§ 8
Odpady z remontów winny być gromadzone w osobnych kontenerach lub specjalnych workach dostarczonych przez firmę wywozową na warunkach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową. Koszt wywozu obciąża właściciela nieruchomości.
§ 9
Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych winny być przekazywane nieodpłatnie do punktów ich zbiórki lub wrzucane do rozmieszczonych na terenie miasta specjalnych, oznakowanych pojemników, a w tym:
1) przeterminowane leki do pojemników ustawionych w aptekach1,
2) zużyte baterie do pojemników ustawionych w sklepach2 ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych,
3) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory przyjmowane są nieodpłatnie w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)3 i/lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne dzielnice według wyznaczonego harmonogramu4.
§ 10
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych winny być:
1) nieodpłatnie przekazane do PZON lub Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,
2) nieodpłatnie przekazane zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny5.
1 adresy aptek dostępne na stronach www.gdynia.pl i www.kzg.pl
2 adresy sklepów dostępne na stronach www.gdynia.pl i www.kzg.pl
3 adresy PZON dostępne na stronach www.gdynia.pl i www.kzg.pl
4 harmonogram dostępny na stronach www.gdynia.pl i www.kzg.pl , w Ratuszu oraz lokalnych gazetach,
5 przy zakupie nowego urządzenia punkt handlowy ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć stare urządzenie,
§ 11
Odpady zielone winny być:
1) kompostowane lub zakopywane na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla Użytkowników sąsiednich nieruchomości lub
2) selektywnie gromadzone przez właściciela nieruchomości w workach lub pojemnikach dostarczonych przez firmę wywozową lub
3) przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, przy czym koszt transportu pokrywa właściciel nieruchomości lub
4) unieszkodliwiane poprzez ich spalanie, wyłącznie w okresie marzec-kwiecień i październik każdego roku, w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.
§ 12
Zabrania się:
1) wrzucania do pojemników przeznaczonych na odpady surowcowe innych odpadów lub przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem pojemnika,
2) umieszczania odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – które należy usuwać zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu – w pojemnikach na odpady komunalne,
3) umieszczania odpadów medycznych i odpadów niebezpiecznych w pojemnikach na odpady komunalne,
4) wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i Żużla oraz padłych zwierząt,
5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,
6) spalania odpadów w pojemnikach,
7) spalania odpadów na powierzchni ziemi (z wyłączeniem odpadów zielonych) oraz w instalacjach grzewczych budynków, wysypywania i magazynowania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości poza miejscami do tego przeznaczonymi,
9) zakopywania odpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych.

[…]
Rozdział 5
Inne obowiązki właścicieli nieruchomości
§ 14
Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą, w tym w szczególności gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:
1) zapewnienia wystarczającej ilości koszy i/lub pojemników do gromadzenia odpadów
wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także przez klientów lokalu,
2) opróżniania ww. urządzeń z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego otoczenia.
§ 15
Właściciel nieruchomości, na której prowadzone jest targowisko, zobowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz ich codziennego opróżniania,
2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu,
3) skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania targowiska,
4) selektywnego gromadzenia odpadów surowcowych i odpadów zielonych.
§ 16
Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do:
1) usuwania błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg,
2) odbioru odpadów uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
3) ustawienia wzdłuż ciągów ulicznych koszy na odpady w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego oraz ich bieżącego opróżniania,
4) utrzymania zieleni w pasie drogowym.
§ 17
Zarząd Komunikacji Miejskiej utrzymujący przystanki komunikacji miejskiej zobowiązany jest do:
1) usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenu Użytkowanych przystanków w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo osób podróżujących,
2) ustawienia koszy ulicznych lub innych standardowych pojemników do gromadzenia odpadów oraz ich codziennego opróżniania.
§ 18
Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz ich systematycznego opróżniania,
2) selektywnego gromadzenia odpadów zielonych, z zastrzeżeniem § 11.

Rozdział 6
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.
§ 19
1. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego musi być dostosowana do potrzeb i być uregulowana umową z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie Prezydenta Miasta Gdyni na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) niedopuszczenia do przepełniania zbiornika i wylewania się ścieków poza zbiornik.
2) przechowywania i okazywania funkcjonariuszom Straży Miejskiej umów i dowodów płatności za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres ostatnich 12 miesięcy.
3) udzielania przedsiębiorcy opróżniającemu zbiornik bezodpływowy informacji niezbędnych (ilość zamieszkujących osób, pojemność zbiornika bezodpływowego) dla ustalenia treści umowy na odbiór nieczystości ciekłych.
§ 20
Zabrania się:
1) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o. lub innego dysponenta stacjami zlewnymi.
2) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do odprowadzania nieczystości ciekłych bezpośrednio do rowów melioracyjnych, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz bezpośrednio do gruntu.

Rozdział 7
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
§ 21
1. Zabrania się mycia wszelkich pojazdów poza myjniami samochodowymi z wyjątkiem spłukiwania karoserii samochodów osobowych czystą wodą bez detergentów na terenach własnych posesji.
2. Drobne naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla środowiska (emisja hałasu, spalin, itp.).

Rozdział 8
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 22
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego; obowiązek należy realizować poprzez:
a) jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości,
b) podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały uszorstniające (zalecany piasek) zastosowane do tych celów należy uprzątnąć z chodnika, po ustaniu przyczyn ich Użycia.
2. Zakazuje się:
a) stosowania środków chemicznych do likwidacji śliskości na chodnikach i innych ciągach pieszych w rejonach, przy których występują tereny zieleni oraz zadrzewienia,
b) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub ścieżkę rowerową oraz składowania śniegu zanieczyszczonego środkami chemicznymi pod drzewami lub na trawnikach.
Rozdział 9
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 23
1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe (w szczególności psy) mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, przestrzegając następujących zasad:
a) pies musi być prowadzony w kagańcu i na smyczy,
b) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie na terenie, gdzie właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec,
c) zwolnione z obowiązku noszenia kagańca są psy, których budowa anatomiczna uniemożliwia jego założenie, przy czym wówczas pies winien być prowadzony na smyczy.

§ 24
Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dostarczeniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”. Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej ponosi właściciel.
§ 25
1. Osoba, pod której opieką przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
2. Odchody zwierzęce powinny być zbierane przy pomocy torebek dostępnych odpłatnie w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta lub innych torebek/woreczków itp.
3. Dopuszcza się wyrzucanie psich nieczystości do koszy przyulicznych lub pojemników na odpady zmieszane.
§ 26
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zlecania uprawnionej firmie usuwania padłych zwierząt na własny koszt.
§ 27
Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września,
2) kąpieli zwierząt w fontannach miejskich.
Rozdział 10
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 28
1. W granicach administracyjnych Gdyni obowiązuje całkowity zakaz chowu zwierząt futerkowych.
2. Chów gospodarczy zwierząt, innych niż wymienione w ust. 1, w granicach administracyjnych miasta dopuszcza się na terenach:
1) dla których plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą,
2) oznaczonych w ewidencji gruntów jako: łąki, pastwiska i grunty rolne.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) nie powodować uciążliwości przez prowadzony chów zwierząt dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,
2) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.
4. Zakaz chowu na pozostałych terenach nie dotyczy utrzymywania zwierząt w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.
§ 29
Chów zwierząt gospodarskich na terenach uznanych za zabytkowe dozwolony jest tylko za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Rozdział 11
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 30
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania na własny koszt okresowej deratyzacji z częstotliwością odpowiadającą potrzebom.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent Miasta Gdyni w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi zarządzeniem obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.
Rozdział 12
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.
§ 31
Ilość odpadów ulegających biodegradacji, które można złożyć na składowisku odpadów, będzie malała i wynosiła odpowiednio:
a) 113 kg /mieszkańca/rok do dnia 31 grudnia 2010r.,
b) 75 kg/mieszkańca/rok, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r.,
c) 53 kg/mieszkańca/rok, w okresie od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2020r.
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 32
Wszystkie niesegregowane odpady komunalne wytworzone na terenie Gdyni winny zostać przekazane do zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.
§ 33

Traci moc uchwała Nr XXXVII/895/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta
Gdyni”.
§ 34
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 35
1. Uchwała wchodzi w Życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 wchodzą w Życie z dniem 1.01.2009r.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŻ. Stanisław Szwabski